Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Rozstrzyganie sporów

Domena internetowa stanowi cenną część przedsiębiorstwa, która jest rozpoznawana przez klientów i kojarzona z usługami lub towarami danej firmy. Gdy wnioskodawca zgłosi nazwę domeny zawierającą nazwę firmy bądź znak towarowy należący do innego podmiotu, jest on zobowiązany do wykazania, że ma prawo do jej używania ( np. przedstawi umowę, świadectwo ochronne ).

W Polsce alternatywne rozstrzyganie sporów dotyczących nazw domeny.pl jest możliwe dzięki działalności dwóch sądów polubownych: Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Praw do danej nazwy można dochodzić także przed sądem powszechnym.
Prawomocne orzeczenie sądu polubownego lub sądu powszechnego, stwierdzające naruszenie praw powoda w wyniku rejestracji i używania nazwy domeny internetowej, stanowi podstawę do wypowiedzenia przez NASK Umowy Abonentowi oraz rejestracji nazwy domeny na rzecz powoda.
Kancelaria oferuje pomoc prawną mającą na celu ochronę przed naruszeniami praw do domeny, sporządzaniem umów dotyczących domen, np. cesji praw do domeny.


Copyright © 2008 rzecznicy.pl